REGULAMIN uczestnictwa w cyklu treningowym w sezonie 2015/2016 obowiązujący od dnia 1.09.2015.

 1. Cykl treningowy trwa 10 miesięcy (IX 2015-VI 2016) i prowadzony jest przez firmę Royal Dance Studio Bartłomiej Szarżanowicz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24/33, 10-112 Olsztyn, NIP 7391225208.
 2. Cykl treningowy odbywa się zgodnie z planem we wszystkie dni nauki szkolnej.
 3. Uczestnictwo w cyklu treningowym jest odpłatne w wysokości: 60 zł/miesiąc - grupy naborowe/początkujące (treningi 1x w tygodniu), 100 zł/miesiąc - grupy średniozaawansowane (grupa I i II) (treningi 2x w tygodniu) oraz 150 zł/miesiąc - grupa zaawansowana (grupa I). Rabaty dla rodzeństw ustalane są indywidualnie.
 4. Opłata miesięczna jest zryczałtowana - stała wysokość bez względu na liczbę dni treningowych w miesiącu.
 5. Płatności dokonują pełnoletni uczestnicy cyklu treningowego lub w przypadku uczestników niepełnoletnich - ich prawni opiekunowie.
 6. Opłaty miesięczne należy wnosić z góry do 10 dnia każdego miesiąca na rzecz Royal Dance Studio Bartłomiej Szarżanowicz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24/33, 10-112 Olsztyn, nr rachunku 86 1140 2017 0000 4602 1286 3725.
 7. Za płatność terminową uważa się płatność nadaną najpóźniej 10 dnia danego miesiąca.
 8. W przypadku nie dokonania opłaty, o której mowa w pkt. 3 niniejszego regulaminu w terminie, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego regulaminu, uczestnik nie ma prawa uczestnictwa w dalszym cyklu treningowym do momentu uzupełnienia ww. opłaty wraz z odstekami ustawowymi.
 9. Nieuczestniczenie w poszczególnych treningach nie powoduje zniesienia ani obniżenia opłaty miesięcznej.
 10. Uczestnictwo w cyklu terningowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez pełnoletnich uczestników cyklu treningowego lub w przypadku uczestników niepełnoletnich - ich prawnych opiekunów.
 11. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do firmy Royal Dance Studio Bartłomiej Szarżanowicz.
Bartłomiej Szarżanowicz